Πιστοποιημένα στελέχη
line

Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποίησης Έτος Πιστοποίησης
1 Αγγελετόπουλος Χαράλαμπος Ασημάκης B1, Α2 2007
2 Βλαχόπουλος Στυλιανός Ευάγγελος B1 2007
3 Κολυδάς Φίλιππος Γεώργιος Β 2007
4 Κουρέτση Ελένη Θωμάς Α1 2017
5 Κυρτάτας Αθανάσιος Νικόλαος Β1 2010
6 Πετράκης Νικόλαος Μιλτιάδης Α2 2013
7 Πότση Ιωάννα Γκέργκης Α2 2014

 

Α1: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
Α2: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
Β1: Παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες
Β : Παροχή επενδυτικών συµβουλών
Γ: ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου
Δ: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες
ΣΤ1: Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών
ΣΤ2: Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων