GDPR Regulation

Ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με «Την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών…» γνωστός ως General Data
Protection Regulation, GDPR, θέτουμε υπόψη των επενδυτών και παρακαλούμε να
διαβαστεί προσεκτικά την παρακάτω

Pdf GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για εμάς πολύ σημαντικά, τα προστατεύουμε με
σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή. Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, συμμορφούμενοι με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για εμάς πολύ σημαντικά, τα προστατεύουμε με
σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή. Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, συμμορφούμενοι με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων.

I. Στοιχεία που συλλέγουμε
Ως εκ τούτου, τηρούμε:

Α) Εάν είστε πελάτες μας στοιχεία όπως: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, η
ημερομηνία γέννησης, ο ΑΜΚΑ, η οικογενειακή κατάσταση, αποδεικτικά τηλεφωνικής
επικοινωνίας, αποδεικτικά τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη
διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης,
απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), πληροφορίες για τα περιουσιακά
στοιχεία και την οικονομική σας κατάσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικά
δεδομένα των αντιπροσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σας (κατά περίπτωση), τα οποία
και οφείλουμε να τηρούμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

Ομοίως, τηρούμε αποδεικτικά προέλευσης των εντολών σας, προεχούσης της ηχογράφησης
τηλεφωνικών συνομιλιών για την οποία έχουμε ήδη λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας,
καθώς και ερωτηματολόγια συμβατότητας και καταλληλότητας αναφορικά με το
επενδυτικό προφίλ σας, με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με: α) τη γνώση και εμπειρία
σας (με αναφορές σε παρελθούσα συναλλακτική δραστηριότητα), β) τους επενδυτικούς σας
στόχους, το προφίλ κινδύνου και την ανεκτικότητά σας σε ζημίες, γ) την οικονομική σας
κατάσταση και τη δυνατότητά σας να αντιμετωπίσετε το βάρος πιθανών οικονομικών
απωλειών εξαιτίας των επενδύσεων σας.

Περαιτέρω, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων στο πλαίσιο της
νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα,
όπως λ.χ. συμβόλαια πώλησης ακινήτων, πρόσθετα εκκαθαριστικά σημειώματα
παρελθόντων ετών και αποδεικτικά στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και μας
προσκομίζετε.

Β) Εάν δεν είστε πελάτες μας, ωστόσο λαμβάνετε από εμάς τακτικά ενημερώσεις τότε
τηρούμε για εσάς στοιχεία όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και ενδεχομένως το
όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή τον αριθμό σας τηλεομοιοτυπίας (fax).

II. Σκοποί Επεξεργασίας

Τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να
επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ
του νόμου ή εκ της συμβατικής μας σχέσης καθώς και για την εμπορική προώθηση
προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν. Τα Προσωπικά σας
Δεδομένα τηρούνται και μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται βάσει των απαιτήσεων του νόμου.

III. Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους

Εάν είστε πελάτες μας, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και
συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους
(Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
Διαχειριστές Αγορών ή Συστημάτων Εκκαθάρισης, Ενδιάμεσους για την παροχή σε εσάς
επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, Συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες, Τειρεσίας,
ΤΕΚΕ, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών κ.α.) για την παροχή/λήψη πληροφοριών, προς/από
πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, αναφορικά με τη συναλλακτική σχέση σας μαζί μας, ή άλλες πληροφορίες
σχετικές με την περιουσιακή σας κατάσταση, το πιστωτικό ιστορικό σας, για την εκτέλεση
συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα και
μέσα στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων.

IV. Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε το δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το
δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@whitetip.gr ή
στην τηλεφωνική γραμμή 210 7221000.
Επίσης σε κάθε επικοινωνία μας, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «unsubscribe», η οποία
οδηγεί στην διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε
κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και
το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας,
ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή τους λόγους που
εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και
περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με το Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας
ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν, π.χ., αυτή η ικανοποίηση του δικαιώματός σας
αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της
Εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε
να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να
μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να τους
διαχειριστούμε και γι’ αυτό παρακαλούμε πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.
Εάν θέλετε να καταργήσετε την επιλογή λήψης ενημερώσεων ή newsletters σε σχέση με τις
δραστηριότητές μας, την επικαιρότητα ή και νέα προϊόντα, μπορείτε να το κάνετε,
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@whitetip.gr
Εάν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις σχετικές ενημερώσεις, δε χρειάζεται να κάνετε
τίποτε. Κλείστε αυτό το email και θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τις μελλοντικές ενημερώσεις
μας.

 

Με εκτίμηση,
Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ